ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  535

 

 

   • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου Β’ και Γ’ κατηγορίας βιβλίων στην έδρα της επιχείρησής ή στα γραφεία μας.
   • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
   • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
   • Ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμή δήλωσης ΦΠΑ μέσω του συστήματος TAXIS και e-banking.
   • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης.
   • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
   • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
   • Υποβολή προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ.
   • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας.
   • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS).
   • Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου.
   • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια).
   • Οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών – εργατικών – φορολογικών κλπ θεμάτων, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού.