ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ   535

      • Φοροτεχνική εταιρειών και εναρμόνιση τους με τη φορολογική νομοθεσία.
      • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων.
      • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
      • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων.
      • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
      • Φορολογικός Σχεδιασμός νέων δραστηριοτήτων.
      • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών.
      • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών.
      • Μελέτη και χειρισμός φορολογικών θεμάτων αναφορικά με Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Εξαγορές και Εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.
      • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
      • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών.