ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΑ  535

   • Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Συγχωνεύσεις / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων.
   • Άμεση υποστήριξη (επίλυση πάσης φύσεως απορίας) για κάθε λογιστικό, φορολογικό και νομικό ερώτημα σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρίας.
   • Σύσταση εταιριών εκτός Ελλάδας.
   • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων.
   • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων.
   • Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ., όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων.