ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ  535

   •  Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις.
   • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας.
   • Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ (ενσήμων) στο ΙΚΑ.
   • Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
   • Συμβουλές σε εργατικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.
   • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking.
   • Υπολογισμός αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας.
   • Όλες τις εξωτερικές εργασίες.