ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  535

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

   • Σύσταση εταιρειών, σύνταξη καταστατικών προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε. ΕΠΕ, Α.Ε), διάλυση εταιριών.
   • Εταιρείες εξωτερικού εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   • Σύσταση σωματείων (εργατικά, επαγγελματικά, αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά), συλλόγων, συνεταιρισμών.
   • Δίκαιο (Αθέμιτου) Ανταγωνισμού: Κατοχύρωση εμπορικού σήματος, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: 

   • Προσφυγή σε ΣτΕ και Διοικητικά Δικαστήρια κατά εκτελεστών πράξεων οργάνων του Δημοσίου, κατά προστίμων, δασμών, τελών, φόρων και προσαυξήσεων.
   • Αίτηση ακύρωσης ενώπιον ΣτΕ, Διοικητικού Εφετείου.
   • Έκδοση συντάξεων.
   • Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικών ταμείων, διαδοχική ασφάλιση.
   • Πολεοδομικό δίκαιο: πράξεις τακτοποίησης, εφαρμογής.
   • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο: Πρόσληψη σε φορείς δημοσίου, ΝΠΔΔ μέσω ΑΣΕΠ. Ζητήματα μεταθέσεων, μετατάξεων, προαγωγές.