ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ  535

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

   • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών.
   • Εξώδικοι συμβιβασμοί -Διεκπεραίωση δικαιολογητικών.

 

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

   • Αγωγή από τιμολόγια.
   • Διαταγές πληρωμής.
   • Αγωγή αποζημίωσης από αθέτηση σύμβασης, από αδικοπραξία, ηθική βλάβη.
   • Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: 

   • Σύνταξη μισθωτηρίου συμφωνητικού επαγγελματικών χώρων.
   • Αγωγή καταβολής μισθωμάτων, απόδοση μισθίου, αποζημίωση και αποκατάσταση φθορών και ζημιών στο μίσθιο.

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: 

   • Κατάρτιση, τροποποίηση, λύση, καταγγελία σύμβασης εργασίας.
   • Αποζημίωση απόλυσης, εργατικό ατύχημα κ.α.

 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ:

   • Αγοραπωλησίες ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ιδιοκτησιακές διαφορές.
   • Έρευνα συμβολαίων και τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία.
   • Διεκδικητική και αναγνωριστική αγωγή, αγωγές νομής, προστασία νομής/κυριότητας.

 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

   • Διαθήκη: αναγνώριση, προσβολή και ακύρωση διαθήκη.
   • Αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, κληροδοσία, καταπίστευμα.
   • Αγωγή περί κλήρου, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας.